Ile wynosi składka zus

Często stykamy się z faktem opłacania składek na zus. Nie zdajemy sobie jednak sprawy, ile i w jaki sposób oblicza się ich wysokość. Prześledźmy na przykładzie wynagrodzenia za pracę, ile i jakich składek zapłacimy.

Ile wynosi składka zus? Składki zus to pojęcie zdefiniowane niezbyt dokładnie. W istocie chodzi o składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zatem ile wynosi składka zus? Policzmy.
Składki na ubezpieczenie społeczne dzielą się na:
składki na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% (płacone solidarnie przez pracownika i pracodawcę po 9,76% podstawy wymiaru),
składki na ubezpieczenie rentowe – 8% (1,5% pracownik, 6,5% pracodawca),
składki na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% (całość opłaca pracownik),
składki na ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% (całość opłaca pracodawca, wysokość stopy procentowej w tym wypadku dotyczy małych zakładów pracy, zatrudniających do 9 osób).
To zestawienie stóp procentowych ubezpieczenia społecznego daje nam pogląd, ile pracodawca potrąci składek z wynagrodzenia pracownika (13,71%), a ile zapłaci sam z własnych środków (17,93%).
Składki na ubezpieczenie wypadkowe wynoszą w istocie od 0,67% do 3,33% w zależności od stopy procentowej właściwej dla danego rodzaju działalności, określonego zgodnie z PKD pracodawcy. Dotyczy to pracodawców, którzy rozpoczynają działalność. Na podstawie kodu PKD ustalają oni sami procent ubezpieczenia wypadkowego w trzech kolejnych latach. Po tym okresie, jeżeli zatrudniali i będą zatrudniać co najmniej 10 osób, wysokość stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego ustali dla nich ZUS, a jeżeli zatrudniają do 9 pracowników ich stopa procentowa wyniesie połowę najwyższej stawki, czyli 1,67%.
Składki na ubezpieczenie społeczne oblicza się od wynagrodzenia brutto pracowników, bez uwzględniania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego oraz innych wypłat, jak np. świadczenia z ZFŚS, nagrody jubileuszowe, odprawy, itp.

To jeszcze nie wszystko. Sprawdźmy, ile wynosi składka zus w pozostałych przypadkach.
Ubezpieczenie zdrowotne – tu też przesyłamy pieniądze do ZUS, który przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Składka ta niezmiennie od wielu lat wynosi 9%. Jednak jest ona liczona od innej podstawy, niż składki na ubezpieczenie społeczne. Tutaj wynagrodzenie brutto pomniejsza się o składki emerytalne, rentowe i chorobowe (potrącane z wynagrodzenia pracownika) i otrzymaną kwotę mnoży przez 9%. Otrzymana kwota potrącana jest w części z obliczonego podatku (7,75%), a w części odejmowana z wynagrodzenia (1,25%).

A ile wynosi składka zus w przypadku Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych? Na ten pierwszy fundusz pracodawca już z własnych środków zapłaci 2,45% wynagrodzenia brutto pracowników, a na drugi idzie 0,1%.

Mamy jeszcze składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, ale te składki opłaca pracodawca zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Składka wynosi 1,5% podstawy wymiaru.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here